Canlı Tv izlemek ve televizyon dizileri

Anketi uygulayacak anketörler önceden seçilmiş, hem genel olarak anket uygulama tekniği hem de bu anket formu hakkında eğitime tabi tutulmuştur. Selçuklu, Meram ve Karatay merkez ilçelerinde mahalleler özelliklerine göre merkezden çevreye kadar uzanan bir bölgeden seçilmiş ve her üç ilçede toplam 33 mahallede anket uygulanmıştır. Mahallelerde anketörler sokaklara tesadüfi olarak dağılmış ve beşer ev atlayarak canlı tv izle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Anketörler gittikleri mahallelerde girilen evlerde ilk olarak hane halkının Konyalı olup olmadığını sormuş ve Konyalılar üzerinde anket gerçekleştirilmiştir. Anketler seçilen hane halkından 18 yaşından büyük bireyler üzerinde uygulanmış ve yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. BULGULAR Sosyo-Demografik Özellikler Araştırmaya katılan deneklerin sosyo-demografik özelliklerine bakıldığında; % 52,3’ünün erkek, % 47,7’sinin kadın, % 36,1’inin 18-27 yaş arasında, % 25,2’sinin 28-37 star tv izle yaş arasında, % 23’ünün 38-47 yaş arasında, % 11,1’inin 48-57 yaş arasında ve % 4,6’sının 58 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. Deneklerin yaş ortalaması 34,89’dur. Eğitim düzeyi açısından büyük çoğunluk lise (% 32,9) ve üniversite (% 26,7) eğitimi alanlardan oluşmaktadır. Deneklerin meslek gruplarına bakıldığında, % 21 ile memurlar en kalabalık kesimi oluşturmaktadır. Memurları sırasıyla ev hanımları (% 20,5), öğrenciler (% 15, 1), serbest meslek mensupları (% 13,7), işçiler (% 12,1), sanayici ve esnaf kesimi (% 11,3) ve emekliler (% 6,3) takip etmektedir. Katılımcıların aylık gelir ortalaması ise, 793,57 YTL’dir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder