Atv canlı izlediğimde mutlu oluyorum


Orada açık duruyor ve izleniyor 3,34 1,281 ,744 Alışkanlık oldu artık 3,41 1,298 ,677 Ailece bir arada oluyoruz 3,01 1,254 ,429 Eigenvalue 6,326 4,159 4,012 2,634 2,110 Açıklanan Varyans (%) 16,221 10,663 10,287 6,753 5,411 Cronbach’s Alpha ,9142 ,8575 ,8081 ,6701 ,5991 KMO Sampling Adequacy ,904 Barlett’s test of sphericity X²= 10436 sd= 741 p=,000 Televizyon izleme motivasyonlarına yönelik yapılan faktör analizi sonuçlarına göre, ilk faktör “eğlence/rahatlama” motivasyonu olarak çıkmıştır. Bu faktörün altında yer alan maddeler yüksek standart sapma değerlerine sahiptirler ve aritmetik ortalamaları da katılım yönünde eğilim göstermektedir. Farklı iki grupta toplanabilecek maddelerin bu ilk faktörün altında yer aldığı görülmektedir. Bu faktör içerisinde eğlence motivasyonuna işaret eden maddeler; ‘izlemesi zevk veriyor’, ‘keyif veriyor’, ‘neşelendiriyor’, ‘heyecan veriyor’, ‘televizyon atv izlemekten hoşlanıyorum’, ‘çok canlı ve renkli’, ‘hoşça vakit geçirtiyor’, ‘eğlence ihtiyacımı gideriyor’ ve ‘eğlence yerlerine gitmeye duyduğum ihtiyacı gideriyor’ olarak sıralanmaktadır. Öte yandan ‘beni rahatlatıyor’ ve ‘dinlendiriyor’ maddeleri ise, rahatlama faktörünün maddelerini oluşturmaktadır. Bu sonuçlar Konyalı televizyon izleyicilerinin eğlence ve rahatlama motivasyonlarını ayrı ayrı değerlendirmeyip birlikte değerlendirdiğini göstermektedir. Eğlence/rahatlama faktörü tek başına toplam varyansın 16,22’sini açıklamaktadır. Faktör altında toplanan ifadelerin güvenilirliği ,9142, özdeğeri ise, 6,32 olarak hesaplanmıştır. Faktör analizi sonucu elde edilen televizyon izleme motivasyonları ile bazı sosyo-demografik değişkenler arasında anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Eğlence/rahatlama motivasyonu ile deneklerin kişisel özellikleri arasında tespit edilen anlamlı farklılıklara göre, kadınlar televizyonda eğlence/rahatlama motivasyonuna erkeklerden daha fazla önem vermektedir (F= ,426; p= ,001). Bu sonuç, 2 numaralı hipotezin doğrulandığını göstermektedir. Deneklerin meslek gruplarına göre televizyonda eğlence/rahatlama motivasyonuna verdikleri önem de anlamlı farklılıklar göstermektedir. Buna göre, ev hanımları televizyonda eğlence/rahatlama motivasyonuna diğer meslek gruplarındaki bireylerden daha fazla önem vermektedir (F= 3,639; p= ,001). Ayrıca, televizyonda eğlence/rahatlama motivasyonuna verilen önem arttıkça televizyon izleme süresi de artmaktadır (F= 13,469; p= ,000).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder